şirketin karşılaşabileceği kayıpların önlenmesi, çeşitli senaryolara göre oluşabilecek zararların ölçülmesi, belirsizliklerin önlenmesi, manevra gerektiren durumlarda hızlı karar alma imkânı sağlaması, gelir dalgalan­malarının azaltılması, yapılacak işlerdeki risklerin daha iyi değerlendirilerek sağ­lıklı karar alınması, karşılaşılabilecek sürprizlere hazırlıklı olunması, kaynakların daha etkili ve verimli kullanılması gibi çok çeşitli faydaları nedeniyle şirketler ve tüm kurumlar için çok önemli bir yönetim aracıdır.
ilişkisel pazarlama, güçlü müşteri ilişkileri geliştirme yoluyla işletmenin tek işlem ve kısa vadeli bakış açısının yerine, tekrarlanan satış işlemleri ve uzun vadeli bakış açısını koyan bir yaklaşım olup, pazarlama anlayışı ile uyumludur.
Test pazarlaması, bir müşterinin bir ürün veya hizmet hakkında gerçekte nasıl hissettiğini belirlemeye yardımcı olan bir pazar araştırması biçimidir.
politika, belirlenmiş amaca yönelik genel plandır. Yönetimin belirli karar durumlarında rutin olarak uygulayarak geleceğe yön vermek üzere kabul ettiği ilkeler ve kurallar dizisidir.
ingilizcesi production orientation'dur. 1800'lerin başlangıcında başlamış olan üretim anlayışı, talep arzdan daha fazla olduğundan "ne üretirsem onu satarım" şeklinde özetlenebilmektedir.1929 - 1933 arasında olan büyük ekonomik krize kadar devam etmiştir.
Üretim faaliyetleri ile hammaddeler ve diğer girdiler mal ve hizmetlere dönüşerek şekil faydasını oluşturur (Mucuk, 2017).
Pazarlama kararları için gerekli bilgileri düzenli ve sürekli biçimde toplamak, muhafaza ve analiz etmek ve yaymak üzere geliştirilmiş bir prosedürler ve metodlar bütünüdür (mucuk, 2017).
ekonomik konjonktür genellikle dört aşamada incelenmektedir: refah, durgunluk (resesyon), depresyon ve yükselme dönemleridir.
Organizasyonların yönetim kurulu, yöneticileri ve çalışanları tarafından yönlendirilen, operasyonların etkinliğin ve verimliliğin, finansal raporlama sisteminin güvenilirliği ile yasa ve düzenlemelere uygunluğun elde edilmesinde gereken makul güvenceyi sağlamak için tasarlanan bir süreçtir.
Müşteri ilişkileri yönetimi, işletme ile ilgili -en tepedeki yöneticiden, tedarikçiler, bayiler ve diğer iş ortakları olmak üzere- herkesin düşünce biçiminde değişikliği ifade eder. CRM'de denilmektedir.
Belirli bir olguya yönelik bilgiyi düzenleyerek ve basitleştirerek karmaşık sosyal dünyayı daha anlaşılır hale getiren, birbirleri ile bağlantılı düşünceler sistemidir.
Absorbiyon maliyetlemesi, üretim ile ilişkili tüm maliyetleri biriktirme ve onu tek tek ürünün nihai maliyetine uygulama yöntemidir.
İş genişletme, yalnızca belirli bir işin görevlerini artıran bir iş yeniden tasarlama stratejisidir.
Pazarlama araştırması, bir örgütün karşılaştığı spesifik bir pazarlama durumuyla ilgili, sistemli ve dizaynla verilen toplanması, analizi ve raporlanmasıdır (Mucuk, 2017).
İşletme maliyeti, iş maliyetini ve işlem maliyetini birleştiren bir muhasebe yöntemidir.
İş rotasyonu, işçileri geçici olarak alternatif bir işe atanan son iş yeniden tasarlama stratejisidir.
İşlem maliyeti, ürünler arasındaki farklar o kadar küçük olduğunda kullanılır ki bireysel birim maliyeti belirlemek gerekmez.
İş zenginleştirme bir çalışana işinin bir parçası olarak daha fazla görev ve bu ek görevleri tamamlamak için gereken sorumluluk ve yetki sağlar.
demografik çevre; nüfusun miktarı, yaş, cinsiyet, coğrafi ve benzeri dağılım özellikleri mal ve hizmetlerin talebiyle sıkı sıkı bağlantılı olan faktördür.